Hukamnama – Enero, Viernes 11, 2008

۹β

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Siri Guru Granth Sahib: Pagina 755
rwgu sUhI mhlw 3 Gru 10
<> siqgur pRswid ]
dunIAw n swlwih jo mir vM\sI ] lokw n swlwih jo mir Kwku QIeI ]1] vwhu myry swihbw vwhu ] gurmuiK sdw slwhIAY scw vyprvwhu ]1] rhwau ] dunIAw kyrI dosqI mnmuK diJ mrMin ] jm puir bDy mwrIAih vylw n lwhMin ]2] gurmuiK jnmu skwrQw scY sbid lgMin ] Awqmrwmu pRgwisAw shjy suiK rhMin ]3] gur kw sbdu ivswirAw dUjY Bwie rcMin ] iqsnw BuK n auqrY Anidnu jlq iPrMin ]4] dustw nwil dosqI nwil sMqw vYru krMin ] Awip fuby kutMb isau sgly kul fobMin ]5] inMdw BlI iksY kI nwhI mnmuK mugD krMin ] muh kwly iqn inMdkw nrky Goir pvMin ]6] ey mn jYsw syvih qYsw hovih qyhy krm kmwie ] Awip bIij Awpy hI Kwvxw khxw ikCU n jwie ]7] mhw purKw kw bolxw hovY ikqY prQwie ] Eie AMimRq Bry BrpUr hih Enw iqlu n qmwie ]8] guxkwrI gux sMGrY Avrw aupdysyin ] sy vfBwgI ij Enw imil rhy Anidnu nwmu leyin ]9] dysI irjku sMbwih ijin aupweI mydnI ] eyko hY dwqwru scw Awip DxI ]10] so scu qyrY nwil hY gurmuiK ndir inhwil ] Awpy bKsy myil ley so pRBu sdw smwil ]11] mnu mYlw scu inrmlw ikau kir imilAw jwie ] pRBu myly qw imil rhY haumY sbid jlwie ]12] so shu scw vIsrY iDRgu jIvxu sMswir ] ndir kry nw vIsrY gurmqI vIcwir ]13] siqguru myly qw imil rhw swcu rKw aurDwir ] imilAw hoie n vICuVY gur kY hyiq ipAwir ]14] ipru swlwhI Awpxw gur kY sbid vIcwir ] imil pRIqm suKu pwieAw soBwvMqI nwir ]15] mnmuK mnu n iBjeI Aiq mYly iciq kTor ] spY duDu pIAweIAY AMdir ivsu inkor ]16] Awip kry iksu AwKIAY Awpy bKsxhwru ] gur sbdI mYlu auqrY qw scu bixAw sIgwru ]17] scw swhu scy vxjwry EQY kUVy n itkMin ] Enw scu n BwveI duK hI mwih pcMin ]18] haumY mYlw jgu iPrY mir jMmY vwro vwr ] pieAY ikriq kmwvxw koie n mytxhwr ]19] sMqw sMgiq imil rhY qw sic lgY ipAwru ] scu slwhI scu min dir scY sicAwru ]20] gur pUry pUrI miq hY Aihinis nwmu iDAwie ] haumY myrw vf rogu hY ivchu Twik rhwie ]21] guru swlwhI Awpxw iniv iniv lwgw pwie ] qnu mnu saupI AwgY DrI ivchu Awpu gvwie ]22] iKMcoqwix ivgucIAY eyksu isau ilv lwie ] haumY myrw Cif qU qw sic rhY smwie ]23] siqgur no imly is Bwierw scY sbid lgMin ] sic imly sy n ivCuVih dir scY idsMin ]24] sy BweI sy sjxw jo scw syvMin ] Avgx ivkix pl@rin gux kI swJ krMin@ ]25] gux kI swJ suKu aUpjY scI Bgiq kryin ] scu vxMjih gur sbd isau lwhw nwmu leyin ]26] suienw rupw pwp kir kir sMcIAY clY n clidAw nwil ] ivxu nwvY nwil n clsI sB muTI jm kwil ]27] mn kw qosw hir nwmu hY ihrdY rKhu sm@wil ] eyhu Krcu AKutu hY gurmuiK inbhY nwil ]28] ey mn mUlhu BuilAw jwsih piq gvwie ] iehu jgqu moih dUjY ivAwipAw gurmqI scu iDAwie ]29] hir kI kImiq n pvY hir jsu ilKxu n jwie ] gur kY sbid mnu qnu rpY hir isau rhY smwie ]30] so shu myrw rMgulw rMgy shij suBwie ] kwmix rMgu qw cVY jw ipr kY AMik smwie ]31] icrI ivCuMny BI imlin jo siqguru syvMin ] AMqir nv iniD nwmu hY Kwin Krcin n inKuteI hir gux shij rvMin ]32] nw Eie jnmih nw mrih nw Eie duK shMin ] guir rwKy sy aubry hir isau kyl krMin ]33] sjx imly n ivCuVih ij Anidnu imly rhMin ] iesu jg mih ivrly jwxIAih nwnk scu lhMin ]34]1]3]
Su`krvwr, 29 poh (sMmq 539 nwnkSwhI) (AMg: 755)
Rag suhi mehla 3 ghar 10
ik-‑oNkar satgur parsad.

duni-‑a na salaji yo mar vanysi.
loka na salaji yo mar kjak thi-‑i. ||1||
vaju mere sajiba vaju.
gurmukj sada salaji-‑e sacha veparvaju. ||1|| raja-‑o.
duni-‑a keri dosti manmukj de marann.
yam pur baDhe mari-‑ah vela na lajann. ||2||
gurmukj yanam sakartha sache sabad lagann.
atam ram pargasi-‑a sehye sukj rajann. ||3||
gur ka sabad visari-‑a duye bha-‑e rachann.
tisna bhukj na utre an-‑din yalat firann. ||4||
dusta nal dosti nal santa ver karann.
ap dube kutamb si-‑o sagle kul dobann. ||5||
ninda bhali kise ki naji manmukj mugaDh karann.
muh kale tin nindka narke ghor pavann. ||6||
e man yesa seveh tesa joveh tee karam kama-‑e.
ap biy ape hi kjavna kahna kichhu na ya-‑e. ||7||
maja purkja ka bolna jove kite partha-‑e.
o-‑e amrit bhare bharpur heh ona til na tama-‑e. ||8||
gunkari gun sanghre avra updesen.
se vadbhagi ye ona mil raje an-‑din nam la-‑en. ||9||
desi riyak sambaji yin upa-‑i medni.
eko he datar sacha ap Dhani. ||10||
so sach tere nal he gurmukj nadar nihal.
ape bakjse mel la-‑e so parabh sada samal. ||11||
man mela sach nirmala ki-‑o kar mili-‑a ya-‑e.
parabh mele ta mil raje ja-‑ume sabad yala-‑e. ||12||
so sajo sacha visre Dharig yivan sansar.
nadar kare na visre gurmati vichar. ||13||
satgur mele ta mil raja sach rakja ur Dhar.
mili-‑a jo-‑e na vichhurje gur ke het pi-‑ar. ||14||
pir salaji apna gur ke sabad vichar.
mil paritam sukj pa-‑i-‑a sobhavanti nar. ||15||
manmukj man na bjiy-‑i at mele chit katjor.
sape duDh pi-‑a-‑i-‑e andar vis nikor. ||16||
ap kare kis akji-‑e ape bakjsanjar.
gur sabdi mel utre ta sach bani-‑a sigar. ||17||
sacha saju sache vanyare othe kurje na tikann.
ona sach na bhav-‑i dukj hi maji pachann. ||18||
ha-ume mela yag fire mar yamme varo var.
pa-‑i-‑e kirat kamavana ko-‑e na metanjar. ||19||
santa sangat mil raje ta sach lage pi-‑ar.
sach salaji sach man dar sache sachiar. ||20||
gur pure puri mat he ajinis nam Dhi-‑a-‑e.
ha-‑ume mera vad rog he vichaju thak raja-‑e. ||21||
gur salaji apna niv niv laga pa-‑e.
tan man sa-‑upi age Dhari vichaju ap gava-‑e. ||22||
kjinchotan viguchi-‑e ekas si-‑o liv la-‑e.
ha-‑ume mera chhad tu ta sach raje sama-‑e. ||23||
satgur no mile se bha-‑ira sache sabad lagann.
sach mile se na vichhurjeh dar sache disann. ||24||
se bha-‑i se sena yo sacha sevann.
avgan vikan pulHran gun ki se karaNniH. ||25||
gun ki se sukj upye sachi bhagat karen.
sach vanaNyaji gur sabad si-‑o laja nam la-‑en. ||26||
su-‑ina rupa pap kar kar sanchi-‑e chale na chaldi-‑a nal.
vin nave nal na chalsi sabh muthi yamkal. ||27||
man ka tosa jar nam he hirde rakjaju samHal.
eu kjarach akjut he gurmukj nibhe nal. ||28||
e man mulhu bhuli-‑a yaseh pat gava-‑e.
ih yagat mohi duye vi-‑api-‑a gurmati sach Dhi-‑a-‑e. ||29||
jar ki kimat na pave jar yas likjan na ya-‑e.
gur ke sabad man tan rape jar si-‑o raje sama-‑e. ||30||
so sajo mera rangula range sahy subha-‑e.
kaman rang ta charje ya pir ke ank sama-‑e. ||31||
chiri vichhune bji milan yo satgur sevann.
antar nav niDh nam he kjan kjarchan na nikjuta-‑i jar gun sahy ravann. ||32||
na o-‑e yanmeh na mareh na o-‑e dukj sajann.
gur rakje se ubre jar si-‑o kel karann. ||33||
sean mile na vichhurjeh ye an-‑din mile rajann.
is yag meh virle yani-‑aji Nanak sach lajann. ||34||1||3||
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Suji, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

No alabes al mundo que se va a ir; no alabes a la gente que será reducida a polvo. (1)
¡Gloria a mi Señor Eterno! A Él lo alabo, Él es el Verdadero Ser Autónomo. (1‑Pausa)
Los arrogantes Manmukjs enamorados del mundo son consumidos por su propia ansiedad.
Son castigados en el recinto de Yama y no obtienen una oportunidad otra vez. (2)
Fructífera es la vida del ser consciente en Dios cuando está entonado en la Palabra del Shabd.
Su interior está iluminado por el Señor Todo Prevaleciente y ahí habita en la Paz de su Ser. (3)
La ansiedad de los que abandonan la Palabra del Shabd del Guru y aman a otro que no sea Dios, se vuelve constante, ya que son quemados por el fuego de sus deseos. (4)
Ellos aman a los malhechores y sienten celos de los Santos. Ellos mismos pierden el mérito de la vida y hacen que todas sus generaciones sean destruidas. (5)
No es bueno calumniar a nadie; sólo los tontos y arrogantes Manmukjs se atreven, sus semblantes son negrecidos y son arrojados a las oscuras profundidades de su propia conciencia. (6)
La mente se vuelve como su pensamiento y actúa de tal forma.
Lo que sea que uno siembra, eso cosecha; ¿qué más puede uno decir acerca de esto? (7)
Los hombres grandiosos hablan siempre por el bien de otros; son las Piscinas de Néctar y la avaricia nunca los seduce. (8)
El hombre de Mérito obtiene la Virtud e instruye a otros a su manera. Afortunados son los que aprenden de tal ser, porque viven siempre en el Naam, el Nombre del Señor. (9)
Aquél que creó la Tierra también la sostiene, pues el Uno Solo, es el Dador, el Dios, el Maestro Verdadero. (10)
Ese Uno Verdadero está en ti; trata de lograr Su Visión por la Gracia del Guru.
A Aquél que te bendice con Su Perdón y te une a Su Ser, Alábalo. (11)
La mente es impura; ¿cómo es que se puede unir con la Verdad Inmaculada del Señor?
Si el Señor Mismo lo une a Su Ser a través de Su Palabra quema su ego negativo. (12)
Maldita es la existencia en el mundo si uno abandona al Verdadero Uno, pero si el Señor le tiene Compasión, uno Lo alaba y puede meditar en la Palabra del Shabd del Guru. (13)
Si el Guru Verdadero nos une con el Señor, alabamos al Uno Verdadero en la mente.
Una vez unidos, ya no nos separamos y así vivimos bendecidos con el Amor del Guru. (14)
Así alabamos al Señor Bienamado meditando en la Palabra del Shabd del Guru. Obteniendo al Señor Bienamado, nosotros, Sus esposas, logramos la Felicidad y la Gloria. (15)
La mente del ególatra no es atraída por la Palabra del Shabd, pues es dura e impía. Es como la serpiente que, aunque sea alimentada de leche, no pierde su gusto por morder. (16)
Cuando el Señor Mismo lo hace todo y Él Mismo perdona todo, ¿a quién más le podemos ir a preguntar? Él es el Señor Perdonador, mediante las Enseñanzas del Guru la mugre es lavada y es Embellecido con la Verdad. (17)
Verdad es el Rey Mercader, Verdaderos los que lo atienden, y los falsos no están aprobados en la Corte del Señor, pues no aman la Verdad del Señor y son consumidos por el dolor de la maldad. (18)
El mundo entero vaga en la suciedad del egoísmo, y nace para morir y muere para nacer una y otra vez de acuerdo al Karma de sus pasadas acciones, el cual nadie puede borrar. (19)
Si uno se une a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, uno ama la Verdad del Señor, alaba al Uno Verdadero, Lo eleva en su mente y es aclamado Verdadero en la Corte del Señor. (20)
Maravillosa es la Sabiduría del Guru Perfecto que nos guía en la meditación del Naam, pero infectados por la gran maldad del ego, somos impedidos desde el interior a seguir el Sendero del Señor. (21)
Con toda humildad alabo siempre a mi Guru y me postro a Sus Pies.
Entregándole mi cuerpo y mi mente, anulo mi ego negativo. (22)
Torcido por la lucha interna uno es destruido; mejor entona tu ser en el Señor y disipa tu idea de “lo mío” para que te fundas en la Verdad del Señor. (23)
Aquéllos que encuentran al Verdadero Guru son como hermanos, viven entonados en el Verdadero Guru. Los que se aferran a la Verdad del Señor, ya no se encuentran más separados del Señor y prueban ser Verdaderos en la Corte Divina. (24)
Los que viven en el Uno Verdadero son nuestros hermanos y amigos, ellos queman sus errores como paja y en sus vidas conservan siempre la Virtud. (25)
La Dicha llega a sus mentes y se dedican a la Alabanza Verdadera del Señor.
A través de la Palabra del Shabd del Guru ellos comercian sólo en la Verdad y cosechan el Fruto del Nombre del Señor. (26)
Usando conductas dudosas obtenemos plata y oro, pero éstos no se van con nosotros al final.
Sin el Nombre del Señor de nada nos sirven y somos engañados por la muerte. (27)
El alimento de la mente es el Nombre del Señor; Alábalo en tu ser.
Este Tesoro nunca se agota y se conserva en aquéllos Gurmukjs que ven hacia Dios. (28)
La mente, desviada por el mismo Dios, deja el mundo sin Honor. ¡Tantos son engañados por el amor al otro! Es mejor vivir en el Verdadero Señor a través de la Palabra del Shabd del Guru. (29)
Uno no puede evaluar al Señor; nadie puede escribir la Alabanza entera del Señor. Si el cuerpo y la mente están imbuidos en la Palabra del Shabd del Guru, uno se inmerge en Dios. (30)
Nuestro Señor es Maravilloso; Él nos llena con Su Amor espontáneamente.
Sí, la Esposa está imbuida en el Amor del Señor y se inmerge profundamente en Su Ser. (31)
Aquéllos que sirven al Guru Verdadero se unen con su Dios, sin importar qué tan larga haya sido su separación. En su interior alaban el Tesoro Inexhausto del Nombre Ambrosial y de forma espontánea habitan en Su Alabanza. (32)
Ellos ya no vuelven a nacer ni mueren ni sufren dolor; sí, a quien sea que el Guru salva se regocija en la Dicha de su Señor. (33)
Los que están unidos con nosotros son nuestros compañeros eternos para no separarse jamás.
Sin embargo, escasos son aquéllos que logran la Verdad de Dios. (34‑1‑3)
Anuncios

0 Responses to “Hukamnama – Enero, Viernes 11, 2008”  1. Dejar un comentario

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: