Hukamnama * Diciembre Viernes 05, 2008

<>

Wahe guru Ji Ka Khalsa

Wahe guru Ji Ki Fateh


Siri Guru Granth Sahib: Pagina 603


soriT mhlw 3 Gru 1 iqqukI <> siqgur pRswid ]

Bgqw dI sdw qU rKdw hir jIau Duir qU rKdw AwieAw ] pRihlwd jn quDu rwiK ley hir jIau hrxwKsu mwir pcwieAw ] gurmuKw no prqIiq hY hir jIau mnmuK Brim BulwieAw ]1] hir jI eyh qyrI vifAweI ] Bgqw kI pYj rKu qU suAwmI Bgq qyrI srxweI ] rhwau ] Bgqw no jmu joih n swkY kwlu n nyVY jweI ] kyvl rwm nwmu min visAw nwmy hI mukiq pweI ] iriD isiD sB Bgqw crxI lwgI gur kY shij suBweI ]2] mnmuKw no prqIiq n AwvI AMqir loB suAwau ] gurmuiK ihrdY sbdu n ByidE hir nwim n lwgw Bwau ] kUV kpt pwju lih jwsI mnmuK PIkw Alwau ]3] Bgqw ivic Awip vrqdw pRB jI BgqI hU qU jwqw ] mwieAw moh sB lok hY qyrI qU eyko purKu ibDwqw ] haumY mwir mnsw mnih smwxI gur kY sbid pCwqw ]4] AicMq kMm krih pRB iqn ky ijn hir kw nwmu ipAwrw ] gur prswid sdw min visAw siB kwj svwrxhwrw ] Enw kI rIs kry su ivgucY ijn hir pRBu hY rKvwrw ]5] ibnu siqgur syvy iknY n pwieAw mnmuiK Bauik muey ibllweI ] Awvih jwvih Taur n pwvih duK mih duiK smweI ] gurmuiK hovY su AMimRqu pIvY shjy swic smweI ]6] ibnu siqgur syvy jnmu n CofY jy Anyk krm krY AiDkweI ] vyd pVih qY vwd vKwxih ibnu hir piq gvweI ] scw siqguru swcI ijsu bwxI Bij CUtih gur srxweI ]7] ijn hir min visAw sy dir swcy dir swcY sicAwrw ] Enw dI soBw juig juig hoeI koie n mytxhwrw ] nwnk iqn kY sd bilhwrY ijn hir rwiKAw auir Dwrw ]8]1]

Su`krvwr, 22 m`Gr (sMmq 540 nwnkSwhI) (AMg: 637)

sorath mehla 3 ghar 1 tituki

ik-oNkar satgur parsad.


bhagta di sada tu rakj-da jar yi-o Dhur tu rakj-da a-i-a.

par-hilad yan tuDh rakj la-e jar yi-o jarnakjas mar

pacha-i-a.

gurmukja no partit he jar yi-o manmukj bharam

bhula-i-a. ||1||

jar yi e teri vadi-a-i.

bhagta ki pey rakj tu su-ami bhagat teri sarna-i. raja-o.

bhagta no yam yohi na sake kal na nerje ya-i.

keval ram nam man vasi-a name hi mukat pa-i.

riDh siDh sabh bhagta charni lagi gur ke sahy subha-i. ||2||

manmukja no partit na avi antar lobh su-a-o.

gurmukj hirde sabad na bedi-o jar nam na laga bha-o.

kurh kapat pe leh yasi manmukj fika ala-o. ||3||

bhagta vich ap varatda parabh yi bhagti hu tu yata.

ma-i-a moh sabh lok he teri tu eko purakj biDhata.

ha-ume mar mansa maneh samani gur ke sabad

pachhata. ||4||

achint kamm karaji parabh tin ke yin jar ka nam pi-ara.

gur parsad sada man vasi-a sabh ke savaranjara.

ona ki ris kare so viguche yin jar parabh he rakjvara. ||5||

bin satgur seve kine na pa-i-a manmukj bha-uk mu-e

billa-i.

avaji yaveh tha-ur na pavaji dukj meh dukj sama-i.

gurmukj jove so amrit pive sehye sach sama-i. ||6||

bin satgur seve yanam na chjode ye anek karam kare

aDhika-i.

ved parjeh te vad vakaneh bin jar pat gava-i.

sacha satgur sachi yis bani bhe chhuteh gur sarna-i. ||7||

yin jar man vasi-a se dar sache dar sache sachi-ara.

ona di sobha yug yug jo-i ko-e na metanjara.

Nanak tin ke sad balijare yin jar rakji-a ur Dhara. ||8||1||

Un Dios Creador del Universo,

por la Gracia del Verdadero Guru

Sorath, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino,

Ti-Tukas.

Has salvado el Honor de Tus Devotos desde el principio del tiempo, oh Señor.

¿Qué no salvaste a Prehlad y destruiste totalmente al tirano Jarnakash?

Los Gurmukjs, creen en Ti, pero los Manmukjs son destruidos por la duda. (1)

Oh Dios, ésta es Tu Gloria; los Devotos sólo buscan Tu Refugio y Tú salvas su Destino. (Pausa)

Entonces la muerte no los puede ver, ni el tiempo los puede devorar, pues ellos enaltecen sólo Tu Nombre en su mente y son emancipados a través del Nombre. Los poderes psíquicos y los milagros se postran a Sus Pies, pues son bendecidos con la Paz dada por el Guru. (2)

Los hombres de ego son privados de la Fe, pues la fuerza que los maneja es la avaricia.

Ellos no se dan cuenta del Misterio de la Palabra del Shabd que se obtiene a través del Guru, ni aman al Señor. Su máscara les es arrancada al final. Por todo lo que sea que ellos pretenden ser a través del engaño y de la falsedad, su palabra permanece insípida. (3)

Te manifiestas a través de Tus Devotos, oh Señor; a través de Tus Devotos eres conocido. El mundo envuelto en Maya está sujeto a Tu Voluntad; sólo Tú eres el Arquitecto del Destino.

Tus Devotos calman su ego y su deseo y toman Conciencia de Ti a través de la Palabra del Shabd del Guru. (4)

El Señor cumple las tareas de aquéllos que alaban Su Nombre, y por la Gracia del Guru, con el Señor siempre presente en sus mentes, ellos son emancipados. Aquél que los rivaliza es destruido, pues los Devotos son protegidos por el Mismo Señor. (5)

Sin el Servicio al Verdadero Guru, nadie ha obtenido a Dios; los hombres de ego balbucean en vano. Ellos van y vienen en un ciclo sin fin, sin encontrar Paz, y viven en el dolor.

Quien dirige su mirada a Dios participa del Néctar y se funde en la Verdad del Señor con toda naturalidad. (6)

Sin servir al Guru la ronda de nacimientos no termina, no importa lo que haga. Aquél que lee los Vedas pero se involucra en la contienda, pierde su honor al estar privado de Dios. Verdad es el Guru; Verdad es Su Palabra. Si uno va al Refugio del Guru, es emancipado de seguro. (7)

Aquél que enaltece al Señor en su mente, es aclamado como verdadero en la Corte del Señor. A través de las cuatro épocas su Gloria resuena, y nadie puede disminuir su esplendor.

Dice Nanak, ofrezco mi ser en sacrificio a aquéllos que alaban al Señor en su corazón. (8-1)

Hukamnama – Agosto, Sabado 9, 2008

<>

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Siri Guru Granth Sahib: Pagina 603

soriT mhlw 3 Gru 1 ]

iqhI guxI iqRBvxu ivAwipAw BweI gurmuiK bUJ buJwie ] rwm nwim lig CUtIAY BweI pUChu igAwnIAw jwie ]1] mn ry qRY gux Coif cauQY icqu lwie ] hir jIau qyrY min vsY BweI sdw hir ky gux gwie ] rhwau ] nwmY qy siB aUpjy BweI nwie ivsirAY mir jwie ] AigAwnI jgqu AMDu hY BweI sUqy gey muhwie ]2] gurmuiK jwgy sy aubry BweI Bvjlu pwir auqwir ] jg mih lwhw hir nwmu hY BweI ihrdY riKAw aur Dwir ]3] gur srxweI aubry BweI rwm nwim ilv lwie ] nwnk nwau byVw nwau qulhVw BweI ijqu lig pwir jn pwie ]4]9]

SnIvwr, 25 swvx (sMmq 540 nwnkSwhI) (AMg: 603)

Sorath mehla 3 ghar 1.

tiji guni taribhavan vi-api-a bha-i gurmukj buyh buyha-e.

ram nam lag chhuti-e bha-i puchhaju gi-ani-a ya-e. ||1||

man re tare gun chjod cha-uthe chit la-e.

jar yi-o tere man vase bha-i sada jar ke gun ga-e. raja-o.

name te sabh upye bha-i na-e visri-e mar ya-e.

agi-ani yagat anDh he bha-i sute ga-e muha-e. ||2||

gurmukj yage se ubre bha-i bhavyal par utar.

yag meh laja jar nam he bha-i hirde rakji-a ur Dhar. ||3||

gur sarna-i ubre bha-i ram nam liv la-e.

Nanak na-o berja na-o tuljarja bha-i yit lag par yan pa-e.

||4||9||

Sorath, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los tres mundos están involucrados con las tres Gunas; es a través del Guru que uno conoce la Verdad, porque si está aferrado al Nombre uno es liberado; oh Hermanos del Destino, vayan y pregunten a los Sabios acerca de esto. (1)

Oh mi mente, elévate más allá de las tres Gunas y entona tu ser en el Cuarto Estado de Éxtasis para que el Señor habite siempre en ti y cantes siempre Su Alabanza. (Pausa)

A través del Nombre del Señor todo es creado; abandonando al Nombre todos son vencidos por la muerte. El mundo ciego habita en la ignorancia, y dormidos, los hombres son engañados y alejados de su Conciencia. (2)

Aquéllos que estaban despiertos al llamado del Guru se levantaron y nadaron a través del mar de la existencia. El Nombre del Señor fue el Fruto que obtuvieron y es Lo que más adoran en su corazón. (3)

Aquéllos que buscaron el Refugio del Guru fueron salvados y fueron entonados en el Señor.

Dice Nanak, el Naam, es la Barca y es el Remo que nos lleva a través. (4-9)

Hukamnama – Agosto, Jueves 7, 2008

<>

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Siri Guru Granth Sahib: Pagina 647

sloku m: 3 ]

hsqI isir ijau AMksu hY Ahrix ijau isru dyie ] mnu qnu AwgY rwiK kY aUBI syv kryie ] ieau gurmuiK Awpu invwrIAY sBu rwju isRsit kw lyie ] nwnk gurmuiK buJIAY jw Awpy ndir kryie ]1] m: 3 ] ijn gurmuiK nwmu iDAwieAw Awey qy prvwxu ] nwnk kul auDwrih Awpxw drgh pwvih mwxu ]2] pauVI ] gurmuiK sKIAw isK gurU mylweIAw ] ieik syvk gur pwis ieik guir kwrY lweIAw ] ijnw guru ipAwrw min iciq iqnw Bwau gurU dyvweIAw ] gur isKw ieko ipAwru gur imqw puqw BweIAw ] guru siqguru bolhu siB guru AwiK gurU jIvweIAw ]14]

vIrvwr, 23 swvx (sMmq 540 nwnkSwhI) (AMg: 647) double

Shlok mehla 3.

hasti sir yi-o ankas he ahran yi-o sir de-e.

man tan age rakj ke ubji sev kare-i.

i-o gurmukj ap nivari-e sabh re sarisat ka le-e.

Nanak gurmukj buyhi-e ya ape nadar kare-i. ||1||

mehla 3.

yin gurmukj nam Dhi-a-i-a a-e te parvan.

Nanak kul uDhareh apna dargeh pavaji man. ||2||

pa-orji.

gurmukj sakji-a sikj guru mela-i-a.

ik sevak gur pas ik gur kare la-i-a.

yina gur pi-ara man chit tina bha-o guru deva-i-a.

gur sikja iko pi-ar gur mita puta bha-i-a.

gur satgur bolhu sabh gur akj guru yiva-i-a. ||14||

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Así como el elefante entrega su voluntad ante el fuete y el yunque al herrero, así uno debe entregar su cuerpo y su mente al Guru y estar siempre alerta al Servicio de su Dios.

Así es como el Gurmukj elimina su ego negativo y llega a regir al mundo entero. Dice Nanak, el Gurmukj entiende cuando el Señor posa Su Mirada de Gracia. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquéllos que habitan en el Nombre del Señor, por la Gracia del Guru, su venida al mundo es aprobada. Dice Nanak, son honrados en la Corte del Señor y emancipan a todo su linaje. (2)

Pauri

Los Gurmukjs son unidos por el mismo Guru. Algunos los conserva en Su Presencia; a otros les asigna sus tareas. Aquéllos que aman al Guru, el Guru los bendice con la Conciencia de Dios. El Guru ama a Sus Devotos como si fueran Sus hijos, amigos o hermanos. Reciten todos el Naam por la Gracia del Guru, pues así serán bendecidos con la Vida Eterna. (14)

Comunicado

<>

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Les comunico que por el momento no me es posible editar el Hukamnama en Español por cuestiones tecnicas, asi que les pido su paciencia.

Esten al tanto, una vez que el sistema este listo  el Hukam de dias pasados estara disponible.

Bendiciones a todos.

Siri Dyal Kaur Khalsa

Hukamnama – Agosto, Miercoles 6, 2008

<>

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Siri Guru Granth Sahib: Pagina 613

soriT mhlw 5 ]

hm mYly qum aUjl krqy hm inrgun qU dwqw ] hm mUrK qum cqur isAwxy qU srb klw kw igAwqw ]1] mwDo hm AYsy qU AYsw ] hm pwpI qum pwp KMfn nIko Twkur dysw ] rhwau ] qum sB swjy swij invwjy jIau ipMfu dy pRwnw ] inrgunIAwry gunu nhI koeI qum dwnu dyhu imhrvwnw ]2] qum krhu Blw hm Blo n jwnh qum sdw sdw dieAwlw ] qum suKdweI purK ibDwqy qum rwKhu Apuny bwlw ]3] qum inDwn Atl suilqwn jIA jMq siB jwcY ] khu nwnk hm iehY hvwlw rwKu sMqn kY pwCY ]4]6]17]

bu`Dvwr, 22 swvx (sMmq 540 nwnkSwhI) (AMg: 613)

Sorath mehla 5.

ham mele tum uyal karte jam nirgun tu data.

ham murakj tum chatur si-ane tu sarab kala ka gi-ata. ||1||

maDho jam ese tu esa.

ham papi tum pap kjandan niko thakur desa. raja-o.

tum sabh see se nivee yi-o pind de parana.

nirguni-are gun naji ko-i tum dan de mijarvana. ||2||

tum karaju bhala jam bhalo na yanah tum sada sada

da-i-ala.

tum sukj-da-i purakj biDhate tum rakjo apune bala. ||3||

tum niDhan atal sulitan yi-a yant sabh yache.

kajo Nanak jam ihe javala rakj santan ke pachhe. ||4||6||17||

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nuestra mente está manchada, oh Señor; Tú eres Inmaculado. Nosotros estamos cortos de mérito; Tú eres nuestro Señor Benévolo. Somos ignorantes, mientras que Tú eres el Conocedor, Sabio en cada arte. (1)

Oh Dios, así somos nosotros, y así eres Tú; cometemos errores todo el tiempo y Tú los borras, oh Señor, Maravilloso es Tu Reino. (Pausa)

Eres el Creador y el Benefactor de todos; bendices a todos con cuerpo y con la fuerza de vivir nos encontramos sin Méritos, oh Señor; otórganos Tus Favores. (2)

Tú eres siempre Bondadoso con nosotros, pero no podemos entender Tu Bondad. Eres el Señor Dador de Éxtasis, el Purusha, el Diseñador de nuestro destino, oh Señor, sálvame pues soy Tu criatura. (3)

Eres nuestro Rey Eterno, nuestro Tesoro; todas las criaturas piden a Tu Puerta. Dice Nanak, me he decidido por mi proyección; consérvame siempre en el Sendero de Tus Santos. (4-6-17)


۹β

agosto 2022
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Obtén tu HUKAM EN ESPAÑOL cada día en tu correo electrónico

CONTACTANOS

hukam.esp@khalsa.com

DESCARGA LA FUENTE DE LETRA GURUMUKHI